Committee

Honorary President
Tzou-Yien Lin
President
Ping-Ing Lee
Vice President
Yhu-Chering Huang
Chun-Yi Lu
Nan-Chang Chiu
Cheng-Hsun Chiu
Executive Director
Ping-Ing Lee